REGULAMIN

WYKONYWANIA SKOKÓW NA GUMOWEJ LINIE

 

REGULAMIN WYKONYWANIA SKOKÓW NA GUMOWEJ LINIE

1. Warunkiem dopuszczenia do skoku jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz własnoręczne wypełnienie oświadczenia uczestnika potwierdzającego dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonania skoku.

2. Osoby niepełnoletnie (min. 12 lat) muszą okazać pisemne pozwolenie podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego (zawierające numer telefonu do osoby, która wyraziła zgodę na skok). 

3. ZABRANIA SIĘ wykonywania skoków osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, kobietom w ciąży oraz osobom chorym lub po przebytych chorobach:

  • układu krążenia - ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp.
  • ośrodkowego układu nerwowego - epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze
  • narządu wzroku - choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej +/- 3 dpi, problemy z ciśnieniem wewnątrzgałkowym
  • narządu ruchu - po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa (dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia, wady wrodzone i nabyte) 
  • oraz do czterech tygodni po szczepieniu przeciw covid.

 

4. Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktorów o wszystkich wyżej wymienionych schorzeniach i urazach, a także o innych nie wymienionych, co do których Uczestnik ma wątpliwości.

5. W przypadku stwierdzenia u siebie jakichkolwiek z powyższych dolegliwości, innych chorób lub wątpliwości co do stanu własnego zdrowia zalecamy wizytę u lekarza oraz uzyskanie jego pisemnej zgody na skok na gumowej linie. Zgoda taka powinna zawierać: Twoje imię i nazwisko, nazwę choroby/dolegliwości, wpis lekarza o braku przeciwwskazań do skoku na gumowej linie oraz podpis lekarza wraz z pieczęcią i datą badania/konsultacji.

6. Pracownicy Bungee Jumping "Mario" nie są lekarzami oraz nie są upoważnieni do decydowania o przystąpieniu do skoku. Każdy własnoręcznie podpisuje oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1.

7. Przed skokiem uczestnik zobowiązany jest pozostawić wszelkie przedmioty mogące wypaść w trakcie skoku (telefon, portfel, klucze, monety, itp.), zdjąć biżuterię (duże kolczyki, naszyjniki, bransoletki, pierścionki) oraz zegarek. Osoby noszące okulary zobowiązane są do ich zdjęcia przed skokiem (dopuszcza się wykonanie skoku w soczewkach kontaktowych).

8. Uczestnik zobowiązany jest bardzo mocno zawiązać swoje obuwie. W przypadku braku możliwości mocnego zawiązania obuwia, skok wykonywany będzie bez butów.

9. W przypadku gdy skoczek po drugim sygnale wydanym przez instruktora (3, 2, 1, bungee) nie wykona skoku lub zrezygnuje wcześniej nie zwraca się poniesionych kosztów.

10. Zabrania się chwytania gumy (liny) w trakcie skoku.

11. W przypadku nie dostosowania się do zapisów zawartych w regulaminie organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla skoczka następstwa.

12. Instruktor może odmówić dopuszczenia klienta do skoku, a także przerwać wykonywanie skoku bez podania przyczyny. Jednocześnie uczestnik zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń instruktora.

13. Uczestnik, podpisując oświadczenie, deklaruje, że zapoznał się z regulaminem, zrozumiał go, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

14. Organizator posiada pełnię praw autorskich do wykonanych przez siebie zdjęć i filmów, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych firmy.

15. Bungee Jumping to sport ekstremalny, który wiąże się z ryzykiem i nieprzewidzianymi sytuacjami (np. kontakt skoczka z gumą / liną), niezależnymi od organizatora przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa.

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!!!        

 


Instruktor bungy jumpinWZÓR POZWOLENIA DLA RODZICA

 

Zapoznałem(am) się z regulaminem skoków na gumowej linie i wyrażam zgodę na skok bungee jumping mojego syna(córki) w dniu ....... oraz podaję nr. telefonu w celu sprawdzenia tożsamości niepełnoletniego skoczka.

Czytelny podpis rodzica i nr telefonu.
W przypadku nie dodzwonienia się do rodzica skoczek nie będzie dopuszczony do skoku!
W przypadku stwierdzenia, że rodzic to nie rodzic, stracisz 130 zł!!!!
(płatne przed sprawdzeniem oryginalności oświadczeni)