REGULAMIN BUNGEE JUMPING

1.     Warunkiem dopuszczenia do skoku na gumowej linie bungee (dalej „skok na bungee”), z uwzględnieniem pkt. 2 poniżej, jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz własnoręczne wypełnienie oświadczenia przez uczestnika (dalej „uczestnik”) potwierdzającego m.in.:

a)     zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptację jego treści, w tym zobowiązanie się do jego przestrzegania,

b)     dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań do wykonania skoku,

c)     zrozumienie i świadomość ryzyka, w tym wyrażenie zgody na udział w skoku na własne ryzyko.

2.     Od osób niepełnoletnich, skończone min. 14 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodzica oraz dokument ze zdjęciem osoby niepełnoletniej oraz rodzica.

3.     Z uwagi na wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia, ZABRANIA SIĘ uprawiania sportów ekstremalnych, w tym skoków na bungee, m.in. osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, kobietom w ciąży oraz osobom chorym lub po przebytych chorobach, m.in.:

a)     układu krążenia - ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca, obrzęk kończyn górnych i dolnych itp.,

b)     ośrodkowego układu nerwowego - epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze, zawroty głowy, utraty przytomności, silne bóle głowy itp.,

c)     narządu wzroku - choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej +/- 3 dpi, problemy z ciśnieniem wewnątrzgałkowym,

d)     narządu ruchu - po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa (dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia kręgosłupa, wady wrodzone i nabyte, kontuzje stawów skokowych, problemy z motoryką stawów skokowych – w tym problemy z więzadłami),

oraz do 4 tygodni po szczepieniu przeciw covid.

4.     W pkt. 3 powyżej wskazano wyłącznie przykładowe choroby uniemożliwiające skok na gumowej linie bungee.

5.     PRZED ODDANIEM SKOKU, CELEM ZMINIMALIZOWANIA WYSTĄPIENIA POTENCJALNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z UPRAWIANIEM SPORTÓW EKSTREMALNYCH, W TYM SKOKU NA BUNGEE, ZALECA SIĘ UPRZEDNIĄ KONSULTACJĘ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.

6.     Przy każdym skoku istnieje ryzyko wystąpienia wypadków losowych, w tym doznania kontuzji, których nie można przewidzieć, z uwagi na fakt, iż: (1) skok na bungee jest sportem ekstremalnym, odziaływującym na ciało m.in. krótkotrwałymi przeciążeniami (szarpnięciami), a (2) anatomia każdego człowieka jest inna (niemożliwa do przewidzenia przez Organizatora i jego pracowników), jak również (3) zachowanie podczas gwałtownego silnego stresu, w tym (4) jego bezpośredni wpływ na zdrowie. Ponadto, w przypadku skoków tandemowych występuje więcej zmiennych, niezależnych od Organizatora.

7.     Organizator oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wystąpienie wypadków losowych, w tym doznania kontuzji przez uczestnika.

8.     Uczestnik zobowiązany jest do poinformowania instruktorów o wszystkich schorzeniach i urazach, w tym wymienionych w pkt. 3 powyżej. Jednocześnie uczestnik powinien posiadać pisemną zgodę od lekarza o braku przeciwskazań do skoku na gumowej linie wraz z podpisem i pieczęcią lekarza.

9.     Organizator oraz jego pracownicy nie są personelem medycznym, w tym lekarzami oraz nie są upoważnieni do decydowania o przystąpieniu do skoku. Każdy uczestnik, działa za własnej woli i na własne ryzyko (patrz pkt. 1 Regulaminu).

10.   Przed oddaniem skoku, uczestnik zobowiązany jest pozostawić wszelkie przedmioty mogące wypaść w trakcie skoku (telefon, portfel, klucze, monety, itp.), zdjąć biżuterię (duże kolczyki, naszyjniki, bransoletki, pierścionki) oraz zegarek. Uczestnicy noszący okulary, zobowiązani są do ich zdjęcia przed skokiem (dopuszcza się wykonanie skoku w soczewkach kontaktowych).

11.   Skoczyć można wyłącznie w obuwiu sznurowanym, które pozwala na mocne zawiązanie. Uczestnik zobowiązany jest bardzo mocno zawiązać swoje obuwie, tak aby nie spadło podczas skoku. W przypadku braku możliwości mocnego zawiązania obuwia, skok wykonywany jest bez obuwia.

12.   W przypadku gdy uczestnik po drugim sygnale wydanym przez instruktora (3, 2, 1, bungee) nie wykona skoku lub zrezygnuje w trakcie przygotowania do skoku, Organizator nie zwraca kosztów związanych z zakupem skoku. Przez przygotowanie do skoku rozumie się okres od chwili podpisania oświadczeniado momentu wydania sygnału przez instruktora. 

13.   Zabrania się chwytania gumy (liny) w trakcie skoku.

14.   W przypadku nie dostosowania się do zapisów zawartych w regulaminie i poleceń instruktora/ów, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla uczestnika następstwa.

15.   Instruktor może odmówić dopuszczenia uczestnika do skoku, a także przerwać wykonywanie skoku bez podania przyczyny. Jednocześnie uczestnik zobowiązany jest do wykonywania wszystkich poleceń instruktora.

16.   Organizator posiada pełnię praw autorskich do wykonanych przez siebie zdjęć i filmów, które mogą być wykorzystane w celach promocyjnych firmy.

17.   Bungee Jumping to sport ekstremalny, który wiąże się z ryzykiem i nieprzewidzianymi sytuacjami (np. kontakt skoczka z gumą / liną, otarcia o gumę / linę, ewentualne kontuzje spowodowane szarpnięciami i przeciążeniami), niezależnymi od Organizatora przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa.

18.   Przez zasady bezpieczeństwa należy rozumieć: (1) zabezpieczenie miejsca wykonania skoku, (2) sprawdzenie i przygotowanie gumowych lin oraz sprzętu asekuracyjnego, (3) dokonanie prawidłowego zapięcia uprzęży i sprzętu asekuracyjnego, tak aby nie uległy rozpięciu podczas skoku, (4) poinstruowanie osoby skaczącej czego należy unikać oraz co jest zabronione podczas skoku.

 ŻYCZYMY  MIŁEJ ZABAWY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  WZÓR POZWOLENIA DLA RODZICA

 

Zapoznałem(am) się z regulaminem skoków na gumowej linie i wyrażam zgodę na skok bungee jumping mojego syna(córki) w dniu ....... oraz podaję nr. telefonu w celu sprawdzenia tożsamości niepełnoletniego skoczka.

Czytelny podpis rodzica i nr telefonu.
W przypadku nie dodzwonienia się do rodzica skoczek nie będzie dopuszczony do skoku!
W przypadku stwierdzenia, że rodzic to nie rodzic, stracisz kasę!!!!
(płatne przed sprawdzeniem oryginalności oświadczenia)

Pozwolenie należy wysłać na adres mailowy: bungypoland@gmail.com